Nr sprawy: ZSM/8.6/PZP/2/2019                                                  Świnoujście, dnia 24.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

usługę realizacji szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu -

uczestników projektu „Otwieramy drzwi do zatrudnienia” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020


USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. 1.ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Morskich

ul. Sołtana 2

72-602 Świnoujście

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (91) 321-62-87

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. 1)Nazwa nadana zamówieniu:

usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Morskich
w Świnoujściu - uczestników projektu „Otwieramy drzwi do zatrudnienia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

 1. 2)Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. 3)Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie kursu na uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych (kategoria I WJO)

Kod CPV

 • 80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

 

Zakres zamówienia obejmuje:

-        Ilość grup – 6, w tym 3 grupy po 10 osób – specjalizacja wózki ze zmiennym wysięgiem 3 grupy po 10 osób – specjalizacja wózki operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

-        Ilość osób w grupie 10

-        Ilość godzin przypadających na 1 grupę: 81 h + 8 h (bezpieczna wymiana butli). Razem 6 grupy x 89 godzin = 534 godzin

* - przewidziano w każdej grupie 10 osób (przypadku rezygnacji osoby, będą rekrutowane osoby z listy rezerwowej)

Miejsce szkolenia: część teoretyczna – miasto Świnoujście – Zespół Szkół Morskich może nieodpłatnie udostępnić sale na potrzeby przeprowadzenia kursów teoretycznych

część praktyczna – miasto Świnoujście – Zespół Szkół Morskich może nieodpłatnie udostępnić sale, plac manewrowy. Wykonawca w cenie kursu zapewnia wózki widłowe.

Zadaniem wykonawcy jest przeprowadzenie kursu oraz zapewnienie egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez jednostkę uprawnioną do egzaminowania i wystawiania dokumentu uprawniającego do prowadzenia i operowania wózkami w kategorii I WJO (legitymacja UDT wystawiana po zdanym egzaminie państwowym przez Urząd Dozoru Technicznego lub Książka Operatora wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie), w szczególności:

 1. W przypadku korzystania z sal i infrastruktury szkolnej uzgodnienie z zespołem zarządzającym harmonogramu zajęć, który uwzględniać będzie możliwości lokalowe szkoły oraz w każdym przypadku godziny zajęć szkolnych uczniów przypisanych do grupy,
 2. Opracowanie Programu szkolenia i przedstawienie go w terminie 2 tygodni od popisania umowy do akceptacji przez Zamawiającego
 3. Zajęcia odbywać się będą po zajęciach lekacyjnych albo w soboty (dopuszcza się wyjątkowo realizację zajęć w niedzielę pod warunkiem zgody wszystkich uczestników zajęć), wywieszenia harmnogramów na tablicy ogłoszeń z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem;
 4. W przypadku korzystania z infrastruktury szkolnej każdorazowo przejęcie sali (przed i po zajęciach), narzędzi, urządzeń i materiałów przed zajęciami i zdanie jej opiekunowi pracowni po zajęciach,
 5. przygotowanie sali do zajęć, w tym jej oznakowanie,
 6. przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem,
 7. wypełnienie dokumentacji pedagogicznej i projektowej,
 8. zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych
 9. wniesienie opłat za egzaminy zewnętrzne, przy czym terminy egzaminów zewnętrznych ustalone zostaną w uzgodnieniu z uczestnikami kursu oraz Zamawiającym
 10. Po ukończonym kursie odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami inormami. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje legitymację UDT lub książkę Operatora pozwalające zgodnie z prawem operować wózkiem jezdniowym na terenie całego kraju, bez ograniczenia czasowego.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za straty matrialnie i zniszczenia jakie zostaną poczynone
w czasie tychże zajęć.

 

UWAGA:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2020 r., zgodnie
z wymaganiami określonymi w Instrukcji dla Wykonawców, przeprowadzenie szkolenia
dla pierwszych grup w terminie do 31.08.2019 r.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
 2. Oferty porównywane będą ze sobą. W ramach zadania zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie najwięcej punktów.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
  i ich wagami:
 • Cena – 60 %,
 • Doświadczenie kadry w prowadzeniu kursów – 40 %,

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta
o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów

Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Punkty za cenę (maksymalnie 60 pkt.)

Punkty za cenę zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Punkty przyznaje się wg wzoru:

CA = 60%

Wynik CA uzyskany powyższym wzorem zostanie przeliczony na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt.

Punkty za doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na kursach (maksymalnie 40 punktów)

Ilość punktów przyznanych Wykonawcy za doświadczenie kadry (trenera/instruktora) uzależniona będzie od ilości godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez trenera/instruktora zgodnie z tematyką zadania:

Jeżeli suma zrealizowanych godzin na kursach zgodnych z tematyką zadania, w okresie ostatnich 3 lat, wynosi:

 • Od 0 do 300 godzin – 0 pkt
 • Od 300 do 500 – 10 pkt
 • Od 500 do 700 – 25 pkt.
 • Powyżej 700 – 40 pkt.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.06.2019 r. do godziny 11:00 w sekretariacie Zespół Szkół Morskich, ul. Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, z oznaczeniem: "Oferta
  na realizację szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu - uczestników projektu „Otwieramy drzwi do zatrudnienia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020"
  . Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu
  o godz. 12.00 – w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół Morskich, ul. Sołtana 2, 72-602 Świnoujście
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w danym zadaniu będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w obrębie zadania. Złożenie przez
  tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 Pobierz pliki