Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

 

Numer ogłoszenia

22

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do 05.01.2018 do godz. 9.00
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442 Szczecin w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze PZP.
Na kopercie ( w tytule maila) powinna znajdować się nazwa i adres: ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442 Szczecin oraz powinna być opatrzona następującym opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego Nr 2/2017”
Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, a nie data nadania/wysyłki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Worbs

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 4882112

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór 1 doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie doradztwa grupowego dla 129 uczniów z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu
Celem doradztwa będzie opracowanie kontynuacja i wdrażanie oraz implementowanie do działań założeń zawartych w Indywidualnych Planach Działania oraz ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów; planowanie ścieżki kariery zawodowej oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wybrany doradca zawodowy w ramach umowy będzie miał za zadanie przeprowadzenie 120 godzin doradztwa dla 8 klas (129 uczniów)
Planowany czas realizacji – styczeń 2018 – maj 2020 r. (zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji wsparcia o jeden miesiąc).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Świnoujście Miejscowość: Świnoujście

 

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór 1 doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie doradztwa grupowego dla 129 uczniów z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór 1 doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie doradztwa grupowego dla 129 uczniów z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu
Celem doradztwa będzie opracowanie kontynuacja i wdrażanie oraz implementowanie do działań założeń zawartych w Indywidualnych Planach Działania oraz ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów; planowanie ścieżki kariery zawodowej oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wybrany doradca zawodowy w ramach umowy będzie miał za zadanie przeprowadzenie 120 godzin doradztwa dla 8 klas (129 uczniów)
Planowany czas realizacji – styczeń 2018 – maj 2020 r. (zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji wsparcia o jeden miesiąc).

Łączny czas pracy dla 1 doradcy: 120 godzin zegarowych dla 129 uczestników ( 8 klas)
W ramach doradztwa zostanie zweryfikowany Indywidualny Plan Działania oraz zostaną poruszane następujące tematy:
- moje kwalifikacje a potrzeby rynku,
- co znaczy aktywne poszukiwanie pracy,
- metody i narzędzia aktywnego poszukiwania pracy,
- trudna sztuka autoprezentacji,
- kluczowe aspekty rozmowy kwalifikacyjnej,
- sposoby radzenia sobie ze stresem podczas rozmów kwalifikacyjnych,
- komunikacja interpersonalna,
- motywacja 2.0 i 3.0 – test motywacji w oparciu i RMP
- analiza transakcyjna – budowanie wizerunku indywidualnego i grupowego (elementy socjometryczne)
- indywidualny koncept działania w zakresie – podnoszenia kompetencji, budowania autowizerunku psychospołecznego.

Obowiązki ogólne
- Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych;
- Dbałość o dobre imię Północnego Związku Pracodawców, uczestników projektu oraz realizowanego projektu;
- Rzetelne wykonywanie obowiązków;
- Bieżące informowanie koordynatora projektu o stanie prowadzonego doradztwa, w tym w szczególności niezwłoczne informowanie o zaistniałych problemach wymagających decyzji przełożonych;
- Terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (m.in. składanie kart czasu pracy, ewidencji godzin i zadań, itp.);
- Dbałość o powierzone mienie;
- Troska o uczestników projektu.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany czas realizacji – styczeń 2018 – maj 2020 r. (zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji wsparcia o jeden miesiąc).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie minimum 200 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć z indywidualnego lub grupowego doradztwa zawodowego i/lub min. 2 letnie doświadczenie w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.
Posiadanie wykształcenia wyższego ( kierunki takie jak: socjologia, psychologia, doradztwo psychospołeczne) oraz certyfikatu VCC lub studiów z zakresu doradztwa zawodowego.
Posiadanie certyfikatu Reiss Motivation Profail w stopniu Master
Posiadanie potwierdzonych kwalifikacji z zakresu Analizy Transakcyjnej
Posiadanie potwierdzonych kwalifikacji z zakresu TOC - Theory Of contrains
Posiadanie potwierdzonych kwalifikacji z zakresu coachingu indywidualnego i grupowego (certyfikaty wydawane w przez ICF lub ICC)
Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Beneficjenta każdorazowo w miesiącu pracy, w którym będzie realizował powyższe zlecenie nie może przekroczyć 276 godz.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru – załącznik nr 1 Formularz oferty.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Deklaracja dyspozycyjności
Wykaz przeprowadzonych spotkań

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych musi być opatrzona podpisem Wykonawcy,
Kserokopie potwierdzające ukończenie kursów lub szkoleń lub studiów z zakresu doradztwa zawodowego opatrzone podpisem Wykonawcy,
Kserokopie certyfikatów opatrzone podpisem Wykonawcy,
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Oferty nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów

Cena (40%):
PkC= (C min/Cr) x 40 pkt.

gdzie:
PkC – ilość punktów za kryterium ceny [pkt.]
C min – najniższa cena brutto za realizację 1 godz. usługi (organizację oraz przeprowadzenie) spośród złożonych ofert
C r – cena brutto za realizację 1 godz. usługi oferty rozpatrywanej

Doświadczenie (60%):

Zamawiający dokona oceny doświadczenia Wnioskodawcy w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 5. Doświadczenie rozumiane będzie jako ilość zrealizowanych, tj. wypracowanych godzin doradztwa indywidualnego lub grupowego, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych referencjami lub protokołami odbioru zlecenia. W ramach tego kryterium przydzielone zostanie od 0 do 40 punktów.

150 – 200 godzin – 10 punktów
201 – 250 godzin – 20 punktów
251 – 300 godzin – 30 punktów
Ponad 300 godzin – 40 punktów

Lub
2 letnie doświadczenie – 20 punktów
3 letnie doświadczenie – 30 punktów
4 letnie i więcej – 40 punktów
D = Dz
gdzie
D – liczba punktów oferty wynikająca z kryterium „doświadczenie”
Dz – liczba punktów przyznana za ilość wypracowanych godzin lub zdobytych lat doświadczenia przez badanego

Przez doświadczenie Zamawiający rozumie łączną ilość godzin indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego lub okres udokumentowanego doświadczenia podejmowanego przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych referencjami, protokołami.

Sposób obliczenia ogólnej oceny oferty:

O = PkC+D

gdzie:

O – ogólna liczba punktów oferty
PkC – liczba punktów oferty wynikająca z kryterium „cena”
D – liczba punktów oferty wynikająca z kryterium „doświadczenie”

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszych ze względu na to, że więcej niż 4 oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje
z Wykonawcami.
W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający lub przeprowadzający w jego imieniu postępowanie może podjąć negocjacje
z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

 

Nazwa

PÓŁNOCNY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Adres

gen. Ludomiła Rayskiego 23/2

70-442 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914882112

Fax

914882112

NIP

8521051091

Numer naboru

RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17