Opis przedmiotu zamówienia: Doradca zawodowy spotkania indywidualne

Cel zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór 1 doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie doradztwa indywidualnego oraz stworzenie IPD  dla 129 uczniów  z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu
Celem doradztwa  będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów; planowanie ścieżki kariery zawodowej oraz  ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Opracowanie IPD nastąpi podczas indywidualnych konsultacji, w ramach których doradca zawodowy przeprowadzi wywiad i test psychologiczno – zawodowy, test motywacyjny i Egogram  stanów JA, które będą kluczowe nie tylko w  prawidłowej realizacji założeń projektu ale też w późniejszych zajęciach realizowanych metodą flipped classrom.

Planowany czas realizacji – październik – grudzień  2017r. (zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji wsparcia o jeden miesiąc).
Łączny czas pracy dla 1 doradcy: 387  godzin zegarowych  dla 129  uczestników ( 3h dla uczestnika)
W ramach doradztwa  zostanie zbudowany Indywidualny Plan Działania oraz  zostaną poruszane następujące tematy:

- moje kwalifikacje a potrzeby rynku,
- co znaczy aktywne poszukiwanie pracy,
- metody i narzędzia aktywnego poszukiwania pracy,
- trudna sztuka autoprezentacji,
- kluczowe aspekty rozmowy kwalifikacyjnej,
- sposoby radzenia sobie ze stresem podczas rozmów kwalifikacyjnych,
- komunikacja interpersonalna,
- motywacja 2.0 i 3.0 – test motywacji w oparciu i RMP
- analiza transakcyjna – budowanie wizerunku indywidualnego i grupowego (elementy socjometryczne)
- indywidualny koncept działania w zakresie – podnoszenia kompetencji, budowania autowizerunku psychospołecznego.
 
Obowiązki ogólne
- Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych;
- Dbałość o dobre imię Północnego Związku Pracodawców, uczestników projektu oraz realizowanego projektu;
- Rzetelne wykonywanie obowiązków;
- Bieżące informowanie koordynatora projektu o stanie prowadzonego doradztwa, w tym w szczególności niezwłoczne informowanie o zaistniałych problemach wymagających decyzji przełożonych;
- Terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (m.in. składanie kart czasu pracy, ewidencji godzin i zadań, itp.);
- Dbałość o powierzone mienie;
- Troska o uczestników projektu.
 
Kod CPV
85312320-8

Nazwa kodu CPV
Usługa doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany czas realizacji – październik – grudzień  2017r. (zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji wsparcia o jeden miesiąc).

Załączniki
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Deklaracja dyspozycyjności
Wykaz przeprowadzonych spotkań
 
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie minimum 200 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć z indywidualnego lub grupowego doradztwa zawodowego i/lub min. 2 letnie doświadczenie w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.
Posiadanie wykształcenia wyższego ( kierunki takie jak: socjologia, psychologia, doradztwo psychospołeczne) oraz certyfikatu  VCC  lub studiów  z zakresu doradztwa zawodowego.
Posiadanie certyfikatu Reiss Motivation  Profail w stopniu Master
Posiadanie potwierdzonych kwalifikacji z zakresu Analizy Transakcyjnej
Posiadanie potwierdzonych kwalifikacji z zakresu TOC - Theory Of contrains
Posiadanie potwierdzonych kwalifikacji z zakresu coachingu indywidualnego i grupowego (certyfikaty wydawane w przez ICF lub ICC)
Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Beneficjenta każdorazowo w miesiącu pracy, w którym będzie realizował powyższe zlecenie nie może przekroczyć 276 godz.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru – załącznik nr 1 Formularz oferty.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Oferta powinna zawierać  wszystkie wymienione załączniki:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 3
Deklaracja dyspozycyjności – załącznik nr 4
Wykaz przeprowadzonych spotkań – załącznik nr 5
 
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych musi być opatrzona podpisem Wykonawcy,
Kserokopie potwierdzające ukończenie kursów lub szkoleń lub studiów z zakresu doradztwa zawodowego opatrzone podpisem Wykonawcy,
Kserokopie certyfikatów opatrzone podpisem Wykonawcy,
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Oferty nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone.
 
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów

Cena (40%):
PkC= (C min/Cr) x 40 pkt.

gdzie:
PkC – ilość punktów za kryterium ceny [pkt.]
C min – najniższa cena brutto za realizację 1 godz. usługi (organizację oraz przeprowadzenie) spośród złożonych ofert
C r – cena brutto za realizację 1 godz. usługi oferty rozpatrywanej

Doświadczenie (60%):

Zamawiający dokona oceny doświadczenia Wnioskodawcy w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 5. Doświadczenie rozumiane będzie jako ilość zrealizowanych, tj. wypracowanych godzin doradztwa indywidualnego lub grupowego, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych referencjami lub protokołami odbioru zlecenia. W ramach tego kryterium przydzielone zostanie od 0 do 40 punktów.

200 – 250 godzin – 10 punktów
251 – 300 godzin – 20 punktów
301 – 350 godzin – 30 punktów
Ponad 351 godzin – 40 punktów

Lub
2 letnie doświadczenie – 20 punktów
3 letnie doświadczenie – 30 punktów
4 letnie i więcej – 40 punktów
D = Dz
gdzie
D – liczba punktów oferty wynikająca z kryterium „doświadczenie”
Dz – liczba punktów przyznana za ilość wypracowanych godzin lub zdobytych lat doświadczenia przez badanego

Przez doświadczenie Zamawiający rozumie łączną ilość godzin indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego lub okres udokumentowanego doświadczenia podejmowanego przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych referencjami, protokołami.

Sposób obliczenia ogólnej oceny oferty:

O = PkC+D

gdzie:

O – ogólna liczba punktów oferty
PkC – liczba punktów oferty wynikająca z kryterium „cena”
D – liczba punktów oferty wynikająca z kryterium „doświadczenie”

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszych ze względu na to, że więcej niż 4 oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje
z Wykonawcami.
W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający lub przeprowadzający w jego imieniu postępowanie może podjąć negocjacje
z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do 27.10.2017. do godz. 9.00
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442 Szczecin  w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera, mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze PZP.
Na kopercie ( w tytule maila) powinna znajdować się nazwa i adres: ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442 Szczecin  oraz powinna być opatrzona następującym opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego Nr 1/2017”
Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, a nie data nadania/wysyłki.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Worbs
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tel. +48 91 488 21 12 w godzinach pracy biura tzn. poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00


Zamawiający (beneficjent)

Nazwa
Północny Związek Pracodawców
Adres
ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 23/2 , 70-442 Szczecin  
Numer telefonu
91 4882112
Fax
91 4882112
NIP 852 1051091
Tytuł projektu: Otwieramy drzwi do zatrudnienia.